Jongeren - Opname

Opname

Doelgroep

Jongeren tussen 12 en 18 jaar met een psychisch probleem in crisis.

Opname

Indien er sprake is van een kinderpsychiatrische crisis, die ervoor zorgt dat de jongere niet meer in staat is om dagelijks te functioneren en als de veiligheid of ondersteuning in zijn thuis- of ruimere context niet meer gegarandeerd kan worden, bieden wij aan de jongere, hun gezin en de ruimere context de mogelijkheid om tot rust te komen. 

In tweede instantie hopen we dat jullie ons leren inzien tegen welke moeilijkheden jullie als jongere/ouder/context aanlopen maar ook over welke krachten jullie beschikken zodat wij van daaruit mee oplossingsgericht kunnen zoeken naar wat kan helpen. Wanneer je kan begrijpen wat er fout loopt, is dat soms voldoende om gedrag,  symptomen, de band met anderen uit de context,…   te verbeteren.   We proberen samen te zoeken hoe jongeren en hun context beter met elkaar kunnen omgaan.

We horen vaak van jongeren  dat ze tijdens hun opname in leefgroep 3 veel geleerd hebben over zichzelf en hun omgeving.  We proberen in ieder geval jongeren bewust te maken van wat ze voelen, denken, hoe ze met anderen omgaan, wat hun kwaliteiten en sterktes zijn, hoe ze situaties hanteren en hoe ze “problemen” kunnen oplossen,…

Maar soms zijn vier weken nog niet genoeg en is er meer nodig.  Veranderen en behandelen kunnen dus aspecten zijn van een opname, maar zijn geen doel op zich.

We willen ernaar streven dat de jongere na zijn crisisopname terug ingeschakeld geraakt thuis, op school, op internaat, …  Daarom zullen er tijdens de opname gezinsgesprekken, overlegmomenten en ook oefenmomenten plaatsvinden. Op het einde van de opname leggen we de bevindingen van het hele team samen en proberen een advies te formuleren dat samen met jullie en de jongere wordt doorgesproken.  We streven naar een wederzijdse dialoog met ons allen om een veranderingsproces mee op gang te helpen trekken.

Soort opname

Na een doorverwijzing naar KPC vindt  er een eerste gesprek tussen arts en het gezin plaats.  In samenspraak wordt besloten welk soort opname het meest geschikt is voor het gezin.

  • Bij een volledige opname blijven de jongeren overdag en ’s nachts in de leefgroep.
  • Bij een nachtopname blijven de jongeren alleen ’s avonds en ‘s nachts in de leefgroep, en gaan ze overdag meestal naar school 
  • Bij een dagopname blijven de jongeren enkel overdag in de leefgroep, en gaan kinderen na de laatste sessie naar huis tot de volgende ochtend

Duur opname

Een opname in de jongerenleefgroep duurt  zo kort mogelijk, met een maximum van 4 weken.  Na 2 weken wordt steeds geëvalueerd in welke mate de vooropgestelde werkdoelen werden bereikt. Ook dit wordt samen met de arts afgesproken.

In geval van hoogdringendheid kan een urgentieopname nodig zijn met als voornaamste doel om veiligheid te installeren.  Zulke opnames duren 1 tot maximum 5 dagen.  Als er naast psychische ook nog medische problemen zijn, wordt er samengewerkt met het ZOL.