Jongeren - Opname - Hoe

Hoe

Werking van de leefgroep

De leefgroep bestaat uit maximaal 8 jongeren.

Elke dag opnieuw proberen we aan vooropgestelde doelstellingen te werken.  We proberen om onze jongeren tot rust te laten komen, maar ook te werken aan inzicht, door hen verschillende mensen te laten ontmoeten, ervaringen te laten opdoen, met hen te praten.    Het groepsprogramma (therapieschema) is dan ook zodanig opgebouwd dat het een afwisseling biedt tussen 'doen', 'spreken' en 'rust'.

Hieronder volgt een opsomming van de verschillende therapieën:

 • Leefgroepactiviteiten: Dit zijn de sessies die door de leefgroepbegeleiding worden ingevuld.  Dit zijn sessies die het dichtst aanleunen bij activiteiten uit het dagelijkse leven.  Ze hebben tot doel om de jongeren beter te leren kennen in hun leefwereld en nieuwe ervaringen aan te reiken (bv; koken, bowlen, naar de winkel gaan,...).
 • Actieve groepstherapie: Dit is een blok van 2 sessies begeleid door 2 therapeuten waarbij er met de hele groep gewerkt wordt rond een bepaald thema. Bv.: zelfbeeld, identiteit, grenzen, frustratietolerantie, waarden-normen, communicatie, vertrouwen, samenwerking…  Samen met de therapeuten gaan ze hiermee aan de slag.
 • Themagericht werken: Tijdens deze sessies werken de jongeren in kleinere groepjes binnen het thema. Er wordt gewerkt rond de thema’s die uit de actieve groepstherapie zijn gekomen. De jongeren kunnen kiezen tussen 2 aangeboden mediums. Bv. mindfullness, creatief, ontlading, muziek, drama, dans en beweging, frustratietolerantie,…  
 • Ergotherapie: Tijdens deze therapie kan de jongere kennis maken met verschillende materialen en die leren gebruiken om zich uit te drukken. Daarbij proberen de jongeren ook naar elkaars ideeën te luisteren, hun eigen mening te zeggen en rekening te houden met de anderen.
 • Muziektherapie: Muziek is bij jongeren vaak een belangrijk deel van hun leven. Binnen de sessies muziek ligt de nadruk op hoe jongeren muziek ervaren. In groep maken we zelf muziek en/of luisteren we naar muziek. Voor deze sessies is het niet nodig dat jongeren een instrument bespelen en ze hoeven ook geen noten te kunnen lezen.
 • Verbale groepstherapie: Tijdens de verbale therapie kunnen jongeren spreken over gevoelens en gedachten die hen bezighouden. De bedoeling is om door met elkaar van gedachten te wisselen stil te staan bij wat er gebeurd is en wat dit betekent.  Er is het dagelijkse groepsgesprek waarin even gekeken wordt hoe het op dat moment met iedereen gaat. Daarnaast is er Sociale VaardigheidsTraining (SVT)  waar jongeren leren op een goede en doordachte manier met anderen om te gaan.
 • Beeldende therapie: In deze sessie gebruiken jongeren verschillende theaterwerkvormen, bijv.: decors, rollenspellen, maskers, stemgebruik, improvisaties en poppenspel. In de therapie werken we rond gebeurtenissen, relaties of emoties die in het leven van de jongeren plaats vinden.
 • Infosessie: Samen met de jongere staan we stil bij een aantal dingen die ze al gehoord, gezien of misschien zelf al ervaren hebben. Bv.: drugs en drugspreventie, jongerenrechten, internet, …
 • PsychoMotorische Therapie (PMT): Hier staan bewegen en het lichaam centraal. Via allerlei groepsopdrachten en spelsituaties leren ze op een speelse en goede manier omgaan met leeftijdsgenoten, volwassenen en jezelf. Jongeren leren opkomen voor zichzelf, leren hun eigen grenzen kennen en verleggen, zichzelf te verdedigen en te beheersen bij conflicten, hun gevoelens uit te beelden en verwoorden, en nog veel meer. Eenmaal per week gebeurt dit buiten het KPC en gaan jongeren een ploegsport beoefenen in de sporthal, squashen of fitnessen.
 • Expressie: Tijdens expressie proberen we om verschillende gevoelens, houdingen en situaties uit te beelden. Jongeren krijgen verschillende opdrachten, individueel of in kleine groepjes en het expressief zijn en spelplezier staan centraal.
 • De Uitdaging: De activiteit met ‘de uitdaging’ is gericht op concrete ervaringen in het hier en nu. Enerzijds werken we in groep met doelstellingen rond samenwerking, communicatie, vertrouwen, grenzen (verleggen en aangeven), succeservaring, groepsproces, plezierbeleving,… Anderzijds zijn er ook individuele doelstellingen. Deze kunnen gaan over grenzen, doorzetten, frustratietolerantie, (zelf)vertrouwen, motivatie, zelfbeeld, regulatie, succeservaring, plezierbeleving, persoonlijk proces,…
 • Drama/Dans: In deze sessie wordt er gewerkt rond het lichaam, beweging en expressie. Via het medium dans leren jongeren zichzelf te laten zien in bewegingen. Via het medium drama doen we dit via verschillende theaterwerkvormen, zoals bijvoorbeeld: rollenspellen, stemgebruik, improvisaties, poppenspel, regisseren en decors. Er wordt gebruik gemaakt van onze fantasie en doen alsof, maar ondertussen worden er ook nieuwe ervaringen op gedaan. In deze sessies vol fantasie leren jongeren zichzelf weer wat beter kennen.
 • Onderwijsbegeleiding/klasactiviteit: Er zijn enkele momenten per week voorzien om bezig te zijn met schoolse taken.  Er wordt contact opgenomen met de school van de jongeren om te bespreken wat voor school belangrijk is tijdens de opname.

Wij geloven in ‘zorg op maat’. Daarom kan het zijn dat er afgeweken wordt van het standaard groepsprogramma. Wij kijken, samen met het team, de jongere en ouders, wat nodig en wenselijk is. Zo proberen we ons aanbod af te stemmen op de (hulp)vraag.