Over KPC - Werkwijze

Werkwijze

Zorg op maat, multimodaal en geïntegreerd

De residentiële werking is slechts één van de vele modaliteiten die binnen het domein van de kinder- en jeugdpsychiatrie kunnen gehanteerd worden om een adequaat antwoord te bieden op de zich aandienende zorgvragen.  KPC voorziet daarom ook andere manieren om de kinderen/jongeren en hun familie te omkaderen.  Deze voortdurende zoektocht naar zorg op maat is de hoeksteen van de dagelijkse werking van KPC en zorgt ervoor dat de gestelde interventies optimaal aangepast zijn aan de vraag.  In overleg met patiënt en ouders wordt na het kennismakingsgesprek afgestemd welke omkadering de meest passende is.  Naarmate de begeleiding vordert kan ook de zorgmodaliteit wijzigen zodat op elk moment de meest adequate zorg geboden worden.

Zorgmodaliteiten

  • Polikliniek
  • Volledige hospitalisatie
  • Daghospitalisatie
  • Nachthospitalisatie
  • Liaisonwerking
Leefgroep 1 Peuters en kleuters 0-6j
Leefgroep 2 Lagere schoolleeftijd 6-12j
Leefgroep 3 Jongeren 12-18j

Multidisciplinair

Op elk moment van de begeleiding staan verschillende disciplines in voor de omkadering van patiënt en gezin.  Kinderpsychiaters, psychologen, verpleegkundigen, opvoedkundigen, kinderverzorgsters, maatschappelijk werkers, ergo-, creatief-, en psychomotore therapeuten, leerkrachten, logopediste, …  Allen verzamelen zich rond de patiënt om waar en wanneer nodig vanuit hun eigen expertise mee te denken en te zoeken naar de meest passende antwoorden op de gestelde vragen.

Contextgericht

Essentieel in onze werkwijze is de betrokkenheid van familie en omgeving.  Dit geheel noemen we de context en trachten we voortdurend te betrekken doorheen het begeleidingsproces.  De context is noodzakelijk om niet alleen de problematiek beter te begrijpen, maar evenzeer is ze van groot belang in de verdere behandeling en begeleiding.  Aan de hand van de omkadering in KPC wordt er voornamelijk gestreefd naar het verder versterken en valoriseren van de mogelijkheden die bij de omgeving reeds aanwezig zijn om zo de context voldoende kracht te geven om zo snel mogelijk onafhankelijk van hulpverlening verder te kunnen.

Crisis, observatie en oriëntatie

KPC richt zich op crisiswerking, observatie en oriëntatie. KPC voorziet in begeleiding en opname van korte duur.  De begeleiding is gericht op een analyse en inschatting van de problematiek met de doelstelling om de aanwezige mogelijkheden en competenties van kinderen/jongeren en hun context te erkennen en te versterken.  KPC wil via de opname komen tot inzicht in de concrete problematiek.  Aan de hand van deze benadering willen we patiënten en het gezinssysteem helpen om op termijn zo onafhankelijk mogelijk van hulpverlening te blijven.