Rapport ombudsfunctie

Aandacht voor uitoefening van de wet op de patiëntenrechten is een belangrijk aandachtspunt in KPC.  Aandacht hebben voor klachten vertrekt vanuit een laagdrempelige toegankelijkheid, en dit niet alleen naar een externe dienst, maar in eerste instantie naar de directe zorgverleners die dicht bij patiënt, ouders en voogd staan.  In KPC werken we dan ook vanuit een visie met drie kernelementen waarbij vooreerst actief dialoog met de directe zorgverlener wordt gestimuleerd, opdat er onderling tot een goede, op verbetering gerichte communicatie kan plaatsvinden.  Wanneer dit echter niet lukt of te onveilig aanvoelt kan men in KPC terecht bij de interne ombudsfunctie.  Dit is een medewerker die niet actief betrokken is in het individuele zorgproces, maar wel de nodige stappen kan ondernemen om gericht met klachten om te gaan.  Een derde mogelijke weg is de externe ombudsdienst.  Deze onafhankelijke organisatie vanuit het overlegplatform GGZ (SPIL) staat volledig buiten onze voorziening en kan op die wijze zo objectief mogelijk met klachten aan de slag gaan.  In KPC trachten we deze drie mogelijke wegen optimaal beschikbaar te stellen aan de hand van affichage, welkomstboekjes, etc.  In de praktijk merken we dat de dialoog met de directe zorgverlener heel vaak wordt opgezocht, en dat klachten via de interne ombudsfunctie of externe ombudsdienst eerder uitzonderlijk zijn.  We verwijzen naar de rubriek 'Tevreden' op de website voor meer info bij de ombudswerking.

Rapport 2016 externe ombudsdienst

Rapport 2017 externe ombudsdienst