Audit Onderwijs

De Kinderpsychiatrische afdelingen van ziekenhuizen hebben naast hun klinische eveneens een onderwijsopdracht. Ziekenhuizen kunnen beroep doen op een ziekenhuisschool of gebruik maken van een subsidie-enveloppe om onderwijs ook aanwezig te stellen in de werking van het ziekenhuis.  KPC maakt gebruik van de subsidie-enveloppe om onderwijscoördinatoren optimaal in te schakelen om de brug te maken tussen ziekenhuis en thuisschool.  Naast het verlenen van onderricht zijn de onderwijscoördinatoren vooral gericht op het samenwerken met ouders en contexten, om een optimale afstemming met het schoolse milieu te bewaren.  De onderwijscoördinatoren in KPC maken bovendien integraal deel uit van het multidisciplinaire team, waardoor zij ook in diagnostisch en therapeutisch proces belangrijke partners zijn om een holistische kijk te behouden.

In februari/2017 werd KPC door dienst Onderwijsinspectie van de Vlaamse overheid geauditeerd. KPC kreeg een gunstig verslag met volgende beoordeling:

 

Relevante aspecten waarin de dienst goed is

• De inbedding op de ziekenhuissite en een doordachte en eigentijdse infrastructuur staan borg vooreen veilige en aangename leer-, leef- en werkomgeving.

• De organisatie vertrekt vanuit een transparante structuur met vele formele overlegmomenten die bijdragen tot een gezamenlijk draagvlak. Gelijkwaardigheid en een respectvolle dialoog geven de KPC-werking een eigen kleur.

• KPC kan rekenen op een professioneel, enthousiast en geëngageerd team. Teamleden vertonen een grote betrokkenheid, flexibiliteit en inzet voor de specifieke problematiek van de kinderen/jongeren.

• Teamleden leveren waardevolle inspanningen om de veerkracht van kinderen/jongeren optimaal aan te spreken in functie van persoonlijk welbevinden en sociaal functioneren.

 

Relevante aspecten die de dienst kan verbeteren (aanbevelingen)

• De onderwijscoördinatoren kunnen de mogelijkheden tot professioneel, didactisch handelen, verruimen.

• De gegevensverzameling is in die mate omvangrijk dat een vlotte bruikbaarheid minder evident wordt en dat het evenwicht tussen de nodige aanmaaktijd en de toepasbaarheid in het gedrang komt.

• Teamleden kunnen bij de thuisscholen aandringen op een snelle en adequate toegang tot de gegevens over de schoolloopbaan van het kind/de jongere.

• Teamleden kunnen na het ontslag uit KPC bij de thuisschool aandringen op een langere uitwisseling van leerling-/jongeren gegevens.

 

Relevante aspecten die de dienst moet verbeteren (tekorten)

• nihil

Het volledige rapport is in te kijken met volgende link.