Tevreden?

Alle artsen en medewerkers van KPC streven ernaar om een begeleiding verbonden aan ons ziekenhuis zo kwaliteitsvol mogelijk te brengen, vanuit een respectvolle houding en met aandacht voor de eigenheid van eenieder. 
De wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, die op 6 oktober 2002 in werking getreden is, legt de rechten van de patiënt op een overzichtelijke manier vast in het kader van de individuele relatie die de patiënt met zijn beroepsbeoefenaar aangaat. In de concrete context van KPC handelt de uitwerking van deze wet ook vaak over de wettelijke vertegenwoordiger (ouders, voogd, …) van onze patiënten.
Meer info over de Wet op de Patiëntenrechten kan u vinden op  www.patientrights.be

Klachtenprocedure

Ondanks onze oprechte inspanningen kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over bepaalde aspecten van onze dienstverlening. Indien dit zo is, dan raden wij u aan om uw opmerkingen of klachten zo snel mogelijk te bespreken met de verantwoordelijken van de eenheid of geneesheer. Indien u ervaart dat u geen voldoende antwoord hebt ontvangen op uw vragen, kan u zich wenden tot onze interne ombudsfunctie of externe ombudspersoon GGZ.

Hoe te werk gaan?

  1. Wij raden u aan vragen, bedenkingen of problemen zo snel mogelijk te bespreken met onze medewerkers. Een gesprek lost vaak veel op.
  2. Indien u na dit gesprek nog vragen of bezorgdheden hebt, kan u het volgende doen:
  • Contacteer de interne ombudsfunctie.  Zij is binnen KPC gemandateerd om klachten te ontvangen en deze met u te behandelen.  Zij noteert uw klacht en geeft u een bevestiging van ontvangst.  De werking van de interne ombudsfunctie staat beschreven in het huishoudelijk reglement.

             - Ann Reynders, Interne ombudsfunctie KPC
             - tel.: 089 32 59 59
             - e-mail: ombudsfunctie@kpc-genk.be

  • Leidt dit tot onvoldoende oplossing of mocht u bij voorkeur onmiddellijk iemand buiten het ziekenhuis aanspreken kan u ook de externe ombudspersoon GGZ contacteren:         

              - Marlies Thonnon, ombudspersoon ggz
              - tel.: 0495 57 44 33
              - e-mail: marlies.thonnon@ombudsfunctieggz.be

Rechtsverhouding ziekenhuis - beroepsbeoefenaars

Als patiënt van KPC hebt u het recht om informatie te ontvangen over de aard van de rechtsverhoudingen tussen ons ziekenhuis en de beroepsbeoefenaars die er werkzaam zijn en dit overeenkomstig artikel 30 van de gecoördineerde wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen van 10 juli 2008.

Alle ziekenhuisgeneesheren, waaronder de kinder- en jeugdpsychiaters, werken in ons ziekenhuis als zelfstandige. Dit betekent dat zij integraal voor hun eigen beroepsaansprakelijkheid instaan en zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun verzekering.

KPC kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen in verband met de eerbiediging van de rechten van de patiënt van de zelfstandige beroepsbeoefenaars die in ons ziekenhuis werken. Dit betekent dat u in dat geval een klacht moet indienen bij de zelfstandige beroepsbeoefenaar waarvan u oordeelt dat deze een tekortkoming heeft gedaan.

Alle andere beroepsbeoefenaars als werknemer tewerkgesteld via KPC vzw of via een overeenkomst met Ziekenhuis Oost-Limburg AV. KPC en ZOL hebben hun aansprakelijkheid voor deze werknemers verzekerd.

Indien u verdere informatie wenst te bekomen betreffende het statuut van een individuele beroepsbeoefenaar kan u deze opvragen bij de interne ombudsfunctie, die te bereiken is op tel. 089/32 59 59

 

Zorgverleners Rechtsverhouding met het ziekenhuis Aansprakelijkheid van het ziekenhuis
Artsen Zelfstandig Neen
Artsen specialisten in opleiding Hebben geen contractuele rechtsverhouding met het ziekenhuis Neen
Alle overige bereoepsbeoefenaars aangeworven door het ziekenhuis Werknemers Ja
Beroepsbeoefenaars tewerkgesteld door derden Hebben geen contractuele rechtsverhouding met het ziekenhuis Neen