Engagementsmeting

KPC tracht op regelmatige basis een engagementsmeting uit te voeren onder de medewerkers.  Medewerkers zijn belangrijke schakels in kwaliteit van zorg, en hun feedback is een goede momentopname aangaande de werking van het ziekenhuis.  De laatste meting vond plaats in november 2015.  Met een responsgraad van 93% zijn de cijfers zeer representatief te noemen.

Voor KPC was deze 'foto van de organisatie' een belangrijke indicatie voor de gevolgen van de verhuizing van de activiteiten naar de nieuwe, onafhankelijke locatie op de zorgcampus.  Een verhuis brengt steeds vernieuwing en 'herdenken' van werking met zich mee. Bovendien werd het organogram in die periode duidelijker in werking gezet met een volledig gekantelde structuur waarbij de drie doelgroepen meer eigen verantwoordelijkheid kregen in het ontwikkelen van het zorgprogramma. 

Resultaten:

De resultaten werden gedeeld met de medewerkersgroep en op niveau van Raad van Bestuur, directie en doelgroepbeleid besproken.  Naast aandacht voor de sterke punten die werden benoemd werden uit de analyse ook een aantal punten weerhouden waarin KPC graag verder wenst te investeren. 

Met een algemene medewerkerstevredenheidsscore van 84% scoort KPC op het gemiddelde van de benchmark van de Psychiatrische ziekenhuizen.  Op nagenoeg alle andere kernindicatoren liggen de scores van KPC ver boven de benchmark.

Volgende sterke punten worden door de medewerkers weerhouden:

 • Werk wordt zinvol en uitdagend ervaren (resp. 100 en 90%)
 • 94% is tevreden over de sfeer in KPC, 90% over de sfeer op de afdeling
 • De leidinggevende wordt over de ganse lijn positief en duidelijk boven de benchmark geëvalueerd.  Vooral het nakomen van afspraken en de bereikbaarheid scoren goed.
 • In de directe aansturing van de multidisciplinaire teams wordt het duaal management goed geëvalueerd (85%) en laat aandachtspunten optekenen inzake roltransparantie en ‘voeling met de afdeling’. 
 • In de indirecte aansturing van de multidisciplinaire teams wordt de directie zorgorganisatie goed geëvalueerd (87%) waarbij deze zowel bereikbaar als daadkrachtig wordt ervaren.
 • 95% is tevreden over het het beleid van het directieteam en 97% ervaart dat er gehandeld wordt conform missie en visie.  Opnieuw is roltransparantie een aandachtspunt.
 • Infrastructuur (95%) wordt algemeen zeer goed gescoord
 • Inzake communicatie wordt de niet-patiëntgebonden info en communicatie als zeer positief ervaren (85%).
 • De vragen rond de zorg aan patiënten en context worden zeer hoog genoteerd, met de vraag van de medewerkers om voldoende aandacht te kunnen blijven besteden aan de externe context.  Medewerkers huldigen een systeemaanpak en wensen een actieve participatie van de context meer mogelijk te maken.
 • 76% is tevreden over de werkdruk/belasting
 • 98% herkent zich in de missie en visie van KPC
 • 95% kent de accenten in de kwaliteitsontwikkeling en 98% ondersteunt de stappen die aangaande kwaliteit worden gezet.
 • 92% is tevreden over de werkomstandigheden

Aandachtspunten / engagementen

 • Roltransparantie beleidsteam optimaliseren
 • Communicatie tussen afdelingen, en onderlinge feedback tussen collega’s verbeteren
 • Optimaliseren van de overlegmomenten (ook inzake inhoudsbepaling)
 • Delen van vorming onder elkaar (kruisbestuiving) en transparant vormingsbeleid
 • Voldoende tijd kunnen behouden voor direct contact met patiënt en ouders/context
 • Blijven connecteren op missie/visie/kwaliteit
 • Verder investeren in toepassing van organogram