Kwaliteitsontwikkeling- en borging in KPC

KPC tracht voortdurend oog te hebben voor kwaliteitsverbetering van de gebrachte zorg.  We proberen ons hierin onder meer te laten beïnvloeden door de rapporten van Zorginspectie, feedback van ouders en verwijzers, alsook ontwikkelingen in het vakgebied.  We geloven er als lerende organisatie in dat verbeteren van kwaliteit van zorg een werk is van velen door velen en streven we ernaar dat kwaliteitsvolle veranderingen duurzaam zijn en verankerd geraken in de dagelijkse werking.  Kwaliteitszorg trachten we in KPC dan ook optimaal te integreren in de dagelijkse werking door middel van sterke en actieve betrokkenheid van de medewerkersgroep. 

Onder deze rubriek kan u de audit-rapporten van Zorginspectie terugvinden, evenals de acties die KPC heeft ondernomen om de kwaliteit van zorg te verbeteren.  Verder vermelden we eveneens de cultuurmeting patiëntveiligheid en een beknopt rapport van de laatst uitgevoerde medewerkerstevredenheidsenquête. 

Graag laten we ons ook in directe zin beïnvloeden door suggesties, feedback of algemene observaties. Hiertoe kan u zich steeds rechtstreeks tot ons richten aan de hand van een mailtje t.a.v. kwaliteit@kpc-genk.be